Dây cáp LS-VINA Cu/PVC 6.0 sqmm – cuộn 200m

2.236.000

Tất cả các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế của IEC, AS/ZNS, BS, ICEA, TCVN hoặc một số tiêu chuẩn khác.

– IEC 62067 (ABOVE 150KV)